Yurtiçi Aktarma İşlemleri


NASIL YAPILIR?


KVKK Yurtiçinde Veri Aktarımı Nedir? Yurtiçi Veri Aktarımı Nasıl Yapılmalıdır?

İşlenen verilerin üçüncü kişilere aktarılması da bir işleme faaliyetidir, veri işleme bakımından uymanız gereken her kurala aktarma bakımından da uymak gerekir. Bu nedenle, verileri aktarma nedeniniz, aktardığınız kişilerin kimliği alınacak tedbirler bakımından önem taşır. Veri aktarımı işlemlerini doğru yürütmek bakımından bu bölümdeki açıklamaları inceleyip uygulamalarınızı doğru yönlendirebilirsiniz. 

AÇIKLAMALAR 


AKTARMA KİŞİSEL VERİLERİN KISMEN YA DA TAMAMEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE İŞLENMEK ÜZERE VERİLMESİDİR. 

Kanunda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde işlenmek üzere elde edilen kişisel veriler, Kanunun 8. maddesi hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle VEYA DİĞER HALLER MEVCUT İSE üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kanun, kişisel verilerin işlenmesi ile bu verilerin yurt içinde aktarılması bakımından aynı şartları aramaktadır. 

Ancak, kişisel verilerin yurtiçinde hukuka uygun şekilde işlenmesi bunların doğrudan aktarılabileceği anlamına gelmemektedir. Kanunun 5. ve 6. maddesindeki şartların aktarma için ayrıca aranması gerekmektedir.

Kişisel veriler aşağıdaki hallerden birinin bulunması halinde aktarılabilir. 

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması,
 • YA DA
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılabilmesi ise DAHA DAR ŞARTLARA TABİ TUTULMUŞTUR.

Buna göre özel nitelikli verilerin aktarılabilmesi için; 

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması,
 • YA DA
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılmış olması,

şartlarının varlığı gerekir.İŞ SÜREÇLERİNİZ İÇİNDE KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE AKTARIM İŞLEMLERİ NASIL YAPILMALIDIR?

1. Veri aktarmanın rıza almadan gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığını yukarıdaki bilgilerden kontrol ediniz. Eğer rıza almak gerekmeyen bir aktarma nedeni var ise rıza alıp almamak sizin takdirinizdedir.  

2. Eğer ŞARTLAR OLUŞMAMIŞ YANİ rıza almak gerekiyor ise verisi aktarılacak ilgili kişi/kişilerin açık rızası olup olmadığını kontrol ediniz. Açık rıza yok ise alıp alamayacağınızı kontrol ediniz. Alabiliyorsanız tamamlamak en risksiz aktarma yöntemidir.

Açık rıza olmaması halinde aktarma işlemi kanunda öngörülen diğer aktarma hallerine girmek zorundadır. Aksi takdirde aktarma bir ihlal oluşturacaktır. Bu hallerden birinin varlığından emin olunuz.

3. Veriyi kanuna uygunluk veya  rıza ile dahi aktarmanız veri sorumlusu olarak sorumluluklarınızı ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla;

 • VERİ AKTARMADA EN ÖNEMLİ KONU VERİNİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİ, KORUMA VE GİZLİLİKTİR. TARAFLAR ARASINDAKİ  UYGUN İŞLEM, KORUMA VE GİZLİĞİ SAĞLAMA AMACINI GERÇEKLEŞTİREBİLECEK DÖKÜMANLAR OLUŞTURUNUZ. Eğer "İŞTEASİSTAN ENVANTERPRO"yu kullanıyorsanız KVKK Politikanıza uygun olarak otomatik bir şekilde hazırlanmış örnekleri kullanabilirsiniz. 
 • Veriyi aktaracağınız kişilerin KVKK uyumluluğunu kontrol ediniz.
 • Bu kişiler ile gizlilik,  işlemenin çerçevesi, koruma, izinsiz aktarma yasağı, yok etme ve imha konularını içeren  bir sözleşme yapınız ve veri ihlalinin en azından maddi sonuçlarını bu kişilere yükleyiniz. 
 • Yaptığınız sözleşmelerde gerektiğinde denetleme yetkisi alınız ve denetleme yaparak cezai sorumluluklar bakımından en azından kasıtlı suç işlemek/iştirak etmek suçlamaları bakımından önlem alınız.  
 • Denetlemeleriniz sırasında bir uyum problemi, ihlal tespit etmeniz halinde derhal uyarınız, Kurum ve ilgili kişilere bildirim(ihbar) HATTA HUKUKİ İLİŞKİNİN SONA ERDİRİLMESİ dahil gerekli önlemleri alınız. 

4. Saklama süresi sona eren imha, yok  etme, anonimleştirme işlemine tabi tuttuğunuz veriler bakımından gereken işlemi aktardığınız kişilerin de gerçekleştirmesini sağlayınız, takip ediniz ve bu konuda güvence alınız. (Raporlamalar, taahhütler gibi)


Devamını Gör
İLGİLİ MEVZUAT


Mevzuat 

1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verilerin aktarılması 

MADDE 8- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. 

(2) Kişisel veriler; 

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında, 

b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. 

(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.


İndirilebilir Evraklara Göz Atın

Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Müşteri)

E-STORE

Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Müşteri) FORMUNU İNDİR

E-STORE

Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Tedarikçi)

E-STORE

Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Tedarikçi) FORMUNU İNDİR

E-STORE

Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Veri Sorumlusu - Veri İşleyen)

E-STORE

Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Veri Sorumlusu - Veri İşleyen) FORMUNU İNDİR

E-STORE

Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Veri Sorumlusu - Veri Sorumlusu)

E-STORE

Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Veri Sorumlusu - Veri Sorumlusu) FORMUNU İNDİR

E-STORE

KVKK'ya Uyum Bildirimi (Tedarikçi/Müşteri)

E-STORE

KVKK'ya Uyum Bildirimi (Tedarikçi/Müşteri) FORMUNU İNDİR

E-STORE