Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama


NEDİR?


Veri Sorumlusu Temsilcisi Atanması Nedir?

ÖZET; 

VERBİS kaydı zorunluluğu olan YURT DIŞINDA YERLEŞİK ANCAK TÜRKİYE'DE FAALİYETTE BULUNAN veri sorumluları bakımından VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ atamak zorunludur. VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ hakkında detaylı bilgileri ve nasıl atanacağını bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

AÇIKLAMALAR 

                VERİ TEMSİLCİSİ SORUMLUSU KİMDİR, NASIL ATANIR?

Veri Sorumlusu Temsilcisi Kimdir, Nasıl Atanır, Görevleri Nelerdir?

Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre; veri sorumlusu eğer yurtdışında yerleşik olan bir tüzel kişi ise, bir veri sorumlusu temsilcisi atanmak zorundadır. 

Atanacak bu veri sorumlusu temsilcisi, Türkiye’de yerleşik olan bir tüzel kişi ya da Türk vatandaşı bir gerçek kişi olmak zorundadır. VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ TÜRKİYEDE YERLEŞİK KİŞİLER BAKIMINDAN İRTİBAT KİŞİSİNİN FONKSİYONUNU İFA EDECEKTİR.

Yurtdışında yerleşik tüzel kişi veri sorumluları, veri sorumlusu temsilcisi atadığına dair bir karar almalı ve kararın tasdikli örneğini bu veri sorumlusu temsilcisi aracılığıyla Kuruma sunmalıdır. Bu kararda, veri sorumlusu temsilcisinin Yurtdışında yerleşik veri sorumlusu adına VERBİS’e ilişkin iş ve işlemleri yapmak görevinin yanısıra ilgili kişilerce yapılacak başvurular veya Kurum ile yapılacak tebligat ve yazışmalar konusunda iletişimi kurma görev ve yetkisi olduğuna dair bilgiler yer almalıdır.

6698 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülük ve yaptırımlar açısından sorumluluk, veri sorumlusu temsilcisinde değil, bu veri sorumlusu tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili organ üzerindedir. Veri sorumlusu temsilcisi olduğuna dair yapılan görevlendirme, Kanun hükümleri uyarınca yurtdışında yerleşik veri sorumlusunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu kişinin İLETİŞİM KURMA KAVRAMI KAPSAMINDAKİ görevleri şunlardır:

- Kurul veya Kurum tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme,

- Kurul veya Kurum tarafından veri sorumlusuna yöneltilen taleplere veri sorumlusu adına cevap verme,

-Kurul tarafından başkaca bir esas belirlenmediği koşulda; veri sahiplerinin veri sorumlusuna yönelteceği başvuruları veri sorumlusu adına alma ve veri sorumlusuna iletme,

-Veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve işlemleri yapma,

- Kurul tarafından başkaca bir esas belirlenmediği koşulda; veri sahiplerinin yaptığı başvurulara ilişkin veri sorumlusunun cevabını iletme,


VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ ATAMA İŞLEMİ 

1. Yurtdışında yerleşik tüzel kişi veri sorumluları, VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ OLMAYA UYGUN VASIFLARDA BİR ADAY TESPİT ETMELİDİR. 

2. Yurtdışında yerleşik tüzel kişi veri sorumluları, veri sorumlusu temsilcisi atadığına dair bir karar almalı ve kararın tasdikli örneğini bu veri sorumlusu temsilcisi aracılığıyla Kuruma sunmalıdır. 

3. Bu kararda, veri sorumlusu temsilcisinin Yurtdışında yerleşik veri sorumlusu adına VERBİS’e ilişkin iş ve işlemleri yapmak görevinin yanısıra ilgili kişilerce yapılacak başvurular veya Kurum ile yapılacak tebligat ve yazışmalar konusunda iletişimi kurma görev ve yetkisi olduğuna dair bilgiler yer almalıdır.


Devamını Gör
İLGİLİ MEVZUAT


Mevzuat 

1- Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

Veri sorumlusu, veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisinin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlusunun, veri sorumlusu temsilcisi atanmasına ilişkin yetkili organı veya kişisi tarafından alınacak kararın tasdikli örneği, kayıt başvurusu sırasında veri sorumlusu temsilcisi tarafından Kuruma sunulur.   

(3) Veri sorumlusu temsilcisi atama kararı, asgari olarak aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde düzenlenir:

a) Kurum tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme,

b) Kurum tarafından veri sorumlusuna yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletme, veri sorumlusundan gelecek cevabı Kuruma iletme,

c) Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilerin Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusuna yönelteceği başvuruları veri sorumlusu adına alma ve veri sorumlusuna iletme,

ç) Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilere Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca veri sorumlusunun cevabını iletme,

d) Veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve işlemleri yapma.

(4) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) Türkiye’de yerleşik olan veri sorumluları ile Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları adına veri sorumlusu temsilcileri, Sicile kayıt sırasında irtibat kişisi bilgilerini Sicile işlerler. İrtibat kişisi veri sorumlusunu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre temsile yetkili değildir.

(5) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) Kamu kurum ve kuruluşlarında irtibat kişisi, koordinasyonu sağlayacak üst düzey yönetici tarafından Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla belirlenerek Sicile kaydı yapılan daire başkanı veya üstü yöneticidir.

İndirilebilir Evraklara Göz Atın

Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama Kararı

E-STORE

Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama Kararı FORMUNU İNDİR

E-STORE