İmha Yok Etme İşlemleri Yönetimi


NEDİR?


Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Nedir?

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Devamını Gör
NASIL YAPILIR?


Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığı hallerde kişisel verileri silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek veri sorumlusunun yükümlülüklerindendir. Bunun için ilgili kişinin başvurusu şart değildir. Ancak, veri sorumlusunun ihmali durumunda ilgili kişinin kişisel verilerinin yok edilmesini veya silinmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamış olan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için ve kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili,  kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Veri sorumlusu silme, yok etme ve anonim hale getirmeyi ispat etmekle yükümlü olduğu surette bu işlemleri daha sonra ispat edebileceği vasıtalar ile gerçekleştirmelidir. Örneğin fiziki yok etme tutanaklarının tutulması, yazılımsal yok etmelerde yok etmeye dair logların tutulması gibi. 


KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ ADIMLARI NELERDİR?

1. Kişisel veri envanteri çıkarılırken, her grup veri bakımından,  hangi grup verinin saklama süresinin ne olduğu, nasıl işlendiği (manuel ya da otomatik) hangi yöntemler kullanılarak ve kimlerin yetki ve kontrolünde silineceği, yok edileceği ve anonim hale getirileceği kararlaştırılır. Bu durum,  her veri sorumlusu bakımından kendi organizasyonları, ekonomik ve ticari kararları ile uyumlu özel kararlar alınması anlamına gelir. 

2. Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve İmha Politikasını örneğe uygun olarak hazırlayarak ilan ediniz. ( Web sayfası, e-mail ile veya sözleşmelerde bildirim gibi usuller.) En yaygın  usul Politikanın web sayfasında ilanı ile sözleşmelerde bu usulden bahsedilmesidir. Bu Politika, veri sahiplerine ve diğer üçüncü kişilere, sizin tarafınızdan alınan ve işlenen verilerin hangi şartlarda silineceği, yok edileceği hakkında veri sorumlusu olarak nasıl yaklaştığınız hakkında bilgi vermektedir. Bu Politikayı okuyan veri sahipleri de sizden bu Politikayı dikkate alarak talepte bulunmaktadır. 

3. Silme, yok etme, anonim hale getirme bir yazılım yardımı ile  yapılabilir. Eğer bu işlem bir yazılım yardımı ile gerçekleşiyor ise belli süreler ile bu işlemler kontrol etme uyarıları konulmalıdır. 

Veri Sorumlusu olarak otomatik yok etme yanında, Veri Sahibi/ilgili kişi de başvuru yaparak verilerinin silinmesini, yok edilmesini, imha edilmesini talep edebilir. Bu durumda bu başvurunun yerine getirilmesi imkanı olup olmadığı derhal araştırılmalı ve en geç 30 gün içinde başvuruya cevap verilmelidir.

4. Silme, yok etme, anonim hale getirme manuel ya da fiziki olarak gerçekleşiyor ise bu durumda bu işlemi gerçekleştirilmek üzere yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş kişiler uygun görülmüş yöntemleri kullanmak üzere işlemi gerçekleştirirler.

5. Silme yok etme, anonim hale getirmenin gerçekleşip gerçekleşmediği periyodik olarak sondaj  ya da random usuller ile denetlenmeli ve kontrol edilmeli, kullanılan yöntemlerde bir aksama tespit edilir ise yöntem üzerinde yeniden çalışarak aksaklığın nedeni tespit edilerek aksaklık giderilmelidir.İLGİLİ MEVZUAT


Mevzuat 

1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi 

MADDE 7- (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. 

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. 

(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

2- Kişisel Verileri Koruma Kurumu Yayınları

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ REHBERİ

KVKK KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

İndirilebilir Evraklara Göz Atın

Örnek Veri Koruma ve İmha Politikası

E-STORE

Örnek Veri Koruma ve İmha Politikası FORMUNU İNDİR

E-STORE

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

E-STORE

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu FORMUNU İNDİR

E-STORE